Menu
Úvodní strana
Aktuality
Archiv aktualit
Organizační struktura klubu
Historie klubu
Zprávy z našich akcí
Důležité kontakty
Jak se stát členem klubu
Připravujeme pro Vás
Fotogalerie
Videogalerie
Podporují nás
Bulletiny
Okénko správce
Speciálně pedagogické centrum
Praktická škola
Výroční zprávy asociace
Výroční zprávy PrŠ a SPC
Odkazy
Poslední aktuality

10.08.2020 - Připravujeme zimní a letní pobyty 2021

21.06.2020 - Připravujeme Kunětická hora, Semafor, Šumava

Vstup do administrace stránek
login:
heslo:

PRAKTICKÁ ŠKOLA

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
Obor: 78-62-C/002
 
Vstupní předpoklady:
·         žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností
·          žáci s více vadami s ukončenou školní docházkou na základní škole praktické nebo základní škole speciální
·          žáci s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než devátém ročníku
·          žáci z devátého ročníku ( v odůvodněných případech – doloží SPC)
·         chlapci i dívky
·         posouzení způsobilosti ke vzdělání pro stanovení požadavků na žáky
 
Délka vzdělávacího programu: 2 roky.
Forma studia: denní, organizace výuky odpovídá schopnostem a možnostem žáků a respektuje jejich individuální zvláštnosti.
Způsob ukončení: závěrečná zkouška.
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání, příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.
Očekávané výstupy:
 • osvojení si poznatků obsažených ve vzdělávacím programu
 • rozvinutí komunikačních dovedností ( ústních i písemných)
 • plnění stanovených povinností, dodržování morálních zásad, orientace v mravních hodnotách a společenském chování
 • osvojení si ochrany životního prostředí
 • osvojení si podstaty fungování demokratické a občanské společnosti
 • osvojení si základních pracovních dovedností, návyků, pracovních postupů v životě i budoucí profesi, znalost zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • motivace k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností.
Pracovní uplatnění: pomocné práce ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, případně chráněných pracovištích.
Klíčové dovednosti: vycházejí z osobních dispozic žáků
 • posilování komunikativních, personálních a interpersonálních dovedností
 • využití vědomostí k uplatnění v občanském a pracovním životě.
 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:
 • bezpečné a hygienicky nezávadné prostředí
 • důkladné seznámení žáků s povinností zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dodržovat (protipožární předpisy, pracovní postupy)
 • používání technického vybavení odpovídajícího bezpečnostním a protipožárním předpisům
 • používání osobních ochranných pracovních prostředků
 • vykonávání stanoveného dozoru podle jeho stupně (dozor, dohled)
Pojetí a cíle vzdělávacího programu:
Rozvoj všech stránek osobnosti žáků tak:
·         aby lépe rozuměli světu, v němž žijí
·         aby získali znalosti a dovednosti důležité pro život
·         aby nalezli své místo ve společnosti
·         aby si doplnili a rozšířili všeobecné vzdělání dosaženého během školní docházky
·         aby si osvojili vědomosti a dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě.
 
UČEBNÍ PLÁN
Předměty
1. ročník
2.ročník
poznámky
Základní
 
 
 
Český jazyk a literatura
2
2
 
Občanská výchova
1
1
 
Matematika
2
2
 
Tělesná výchova
2
2
 
Estetická výchova
(VV+HV)
3
3
 
Rodinná a zdravotní výchova
2
2
 
Ruční práce
4
4
 
Příprava pokrmů
9
9
 
Praktická cvičení
2
2
 
Výběrové předměty
1
1
Základy práce s PC
CELKEM
28
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizace školního roku 2010/2011
 
Zahájení školního roku                                          1.9.2010 (středa)
Podzimní prázdniny                                                27 a 29.10.2010 (středa,pátek)
Vánoční prázdniny                                                  23.12. 2010(čtvrtek)-2.1.2011(neděle)
                                  Vyučování začíná                  3.1.2011(pondělí)
Vysvědčení za 1.pololetí                                        31.1.2011 (pondělí)
Pololetní prázdniny                                                 4.2.2011 (1(pondělí-neděle)
Velikonoční prázdniny                                           21.4.-22.4.2011 (čtvrtek-pátek)
Vysvědčení za 2.pololetí                                        30.6.2011(čtvrtek)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copyright © 2008-2020 Asociace Žďár nad Sázavou. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Jum - design.