Menu
Úvodní strana
Aktuality
Archiv aktualit
Organizační struktura klubu
Historie klubu
Zprávy z našich akcí
Důležité kontakty
Jak se stát členem klubu
Připravujeme pro Vás
Fotogalerie
Videogalerie
Podporují nás
Bulletiny
Okénko správce
Speciálně pedagogické centrum
Praktická škola
Výroční zprávy asociace
Výroční zprávy PrŠ a SPC
Odkazy
Poslední aktuality

21.06.2020 - Připravujeme Kunětická hora, Semafor, Šumava

21.06.2020 - Pozvánka a info MDD, Renospond

Vstup do administrace stránek
login:
heslo:

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

 

 

 

  Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďáře nad Sázavou,Komenského 8,

59101 Žďár nad Sázavou, tel.:  566 624 224 , e-mail: spc.zr@seznam.cz

 
 
 • dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, především s mentálním postižením, s kombinací vad, tělesným a sluchovým postižením
 
 • rodičům
 
 • školám a školským zařízením
 
 • dalším institucím
 
 
  
 
 • stimulace všestranného rozvoje dětí v rodině, SPC, školách a zařízeních

 

 • integrace dětí, žáků a studentů do MŠ, ZŠ a SŠ

 

 • zapůjčování kompenzačních pomůcek školám kraje Vysočina s integrovanými dětmi, žáky a studenty

 

 • profesionální orientace žáků s postižením a možnosti jejich pracovního uplatnění

 

 • sociální poradenství v oblasti poskytování pomoci a podpory
        Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.
 
 
  
speciální pedagog
 
 • psychoped
 
 • logoped
 
 • somatoped
 
 • surdoped
 
psycholog
 
sociální pracovnice
 
 
 
 
 
Koncepce SPC pro školní rok 2010/2011
 
 
 
Vychází z filozofie celého zařízení a v kontextu s dalším subjektem (PrŠ) bude také v letošním školním roce pokračovat v zaměření na oblast společenské integrace a sociální komunikace.
 
 
 
Konkrétní naplnění:
 
Zajištění optimální podpory integrovaným žákům v běžných školách s ohledem na školní vzdělávací programy.
- klást důraz na sociální učení jako přirozenou součást procesu integrace
- na všech školských zařízeních, integrujících žáky se zdravotním postižením, spolupracovat na vytvoření takových podmínek vzdělávání, které jim umožní maximální rozvoj jejich osobnosti
- při integraci vždy dodržovat princip týmové spolupráce
- s použitím speciálních metod a postupů u integrovaných žáků sledovat schopnost používat získané vědomosti v běžném životě
- zvýšení nabídky knihovny o nové tituly vztahující se k problematice péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- při jednání s klienty kulturním řečovým projevem vytvářet pocity vzájemné důvěry
- při terapiích vytvářet emočně stabilní prostředí, napomáhat budovat sebedůvěru klientů, sebevědomí v myšlení, cítění i jednání
- u klientů s těžšími komunikačními problémy se zaměřit zejména na sociální užití řeči 
  ( sdělení svých přání, potřeb)
- v oblasti metodické a poradenské se vždy zaměřovat na oblast konkrétní péče –směrem ke konkrétnímu dítěti, škole i rodině komplexně
- sledovat veškeré změny, spolupracovat s ostatními odborníky ( ostatními logopedy, SPC, IVVP, odborem speciální pedagogiky na MŠMT, … ) abychom mohly poradit a pomoci i v případech vyžadujících velice citlivý a jedinečný způsob řešení
- zajistit potřebné speciální kompenzační pomůcky v celém kraji Vysočina ( ve spolupráci s ostatními SPC, které integrovaným žákům doporučí dané pomůcky)
 
Roční plán činnosti SPC 2010/2011
 
Úkoly
 1. V rámci VÚSC zajištění komplexních poradenských služeb dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům, školám  
 2. Osvěta mezi pediatry, odbornými lékaři, konkrétní spolupráce, osobní návštěvy, informační letáky s nabídkou služeb 
 3. Spolupráce se speciálními zařízeními, ÚSP, stacionáři
 4. Spolupráce se sociálními odbory ( městských, obecních úřadů ), osobní návštěvy, informační letáky s nabídkou služeb
 5. Spolupráce s Úřadem práce a dalšími institucemi
 6. Depistáž a diagnostika dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v regionu
 7. Centrální evidence klientů a pracovních výkonů jednotlivých pracovníků
 8. Dílčí evidence klientů a pracovních výkonů jednotlivých pracovníků
 9. Evidence plánování ambulantní péče v SPC
10. Sledování nových pomůcek a metodických materiálů pro práci se zdr. post. dětmi, posuzování jejich přidělení individuálně integr. dětem podle Zásad ZK č.j. 0291/04/2005/ZK ze dne 29.6.2005
11. Zpracování žádostí pro pořizování pomůcek, jejich objednávání, evidence, inventarizace.Uzavírání výpůjčních smluv a jejich prodlužování.
12. Vedení školní matriky školy a školského zařízení.
13. Speciálně pedagogická  péče u žáků s jiným plněním školní docházky v ÚSP Křižanov a v rodinách.
14. Přímá práce s dětmi v pracovně SPC, snoezelenu
15. Individuálně výchovná vzdělávací činnost v rodinách ( orofaciální stim., Portage)
16. Logopedická terapie u dětí s těžšími poruchami kom. dovedností v pracovně SPC
17. Příprava IVP pro integrované děti v mateřských, základních  a středních  školách, průběžná metodická a diagnostická činnost u těchto dětí 
18. Sociální zabezpečení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ( zdravotně technické pomůcky, jejich evidence, kontrola využívání) 
19. Sociální zabezpečení integrovaných dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ( asistenti )
20. Metodická pomoc učitelkám tříd s upravenými vzdělávacími programy a učitelkám MŠ, ZŠ a SŠ s integr. dětmi, žáky a studenty s MR, TP, KV a sluch. vadami
21. Spolupráce s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ve Žďáře nad Sázavou, zajištění hipoterapie, rehab. cvičení v bazénu 
22. Poradenství a konzultace pro pedagog. veřejnost, rodiče a pom. profese
23. Porady vedení školy a SPC dle harmonogramu uvedeném v plánu činnosti
24. Studium literatury, sledování nové legislativy z oblasti škol. a soc. problematiky, semináře
25. Aktualizace publicity o službách SPC prostřednictvím informačního letáku (viz. body 2.,4.)
26. Ve spolupráci se školícími zařízeními příprava seminářů k problematice speciální pedagogiky pro pedagogickou veřejnost
27. Spolupráce na Grantech MěÚ pořádané Asociací rodičů - klub Úsměv  
28. Realizace psychorehabilitačního kursu ve spolupráci s asociací rodičů
29. Realizace VTI u klientů SPC
30. Psychologická vyšetření
31. Evidence knihovny SPC, zapůjčování
32. Rozšíření spolupráce s ostatními SPC
33. Participovat na koncepci poradenských služeb v kraji Vysočina

 


Copyright © 2008-2020 Asociace Žďár nad Sázavou. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Jum - design.